VÝROBCA BETÓNOVÝCH ŽÚMP

BETÓNOVÉ ŽUMPY
ŽELEZOBETÓNOVÉ NÁDRŽE
NÁDRŽE NA HNOJOVICU
DOMOVÉ
MALÉ ČISTIARNE

OKRÚHLE NÁDRŽE
OVÁLNE NÁDRŽE
ŠPECIÁLNE NÁDRŽE ťažký typ xxl
KRBY
Všetky nádrže najú dodatočné zaistenie proti vpadnutiu.
Najdôležitejšia je bezpečnosť.Septik snímač hladiny

Debnenie špecialista na výkopu v ťažkých pôdnych podmienkach:

Dodatočné krby s kole zostavený drážkou

OKRÚHLA NÁDRŽ o veľkosti 2m3.TESNÉ ŽUMPY
BETÓN B20-B40 , STENY GR.100-120MM, DNO 120MM

1. Zemné práce sa majú vykonávať podľa VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL prijatých pre tohto druhu práce, s prihľadnutím na rôzne pôdno-vodné podmienky pre takéto práce.

2. Pred montážom žumpy sa odporúča vykonať podložie z chudého betónu o hrúbke 20cm alebo stabilizovaného piesku.

3. Na vykonanie celej nádrže bol použitý zbiornika betón B20-B40 s tesniacim prídavkom, zaručujúcim vodotesnosť celej nádrže W-8..

4. Steny nádrže sú v okamihu odberu zo Závodu prefabrikácie dodatočne pokryté dvojitou vrstvou prípravkov Bitizol alebo Disperbit. Dno nádrže zaručuje tesnosť W-8.

Existuje možnosť vŕtania vtokových a výtokových otvorov s rôznymi priemermi.

Príklady použitia okrúhlych nádrží na účely iné než nádrž na nečistoty.